הרב חנוך בן פזי זצ"ל

ר''מ במכון מאיר ומוסר שיעור ה''דף היומי'' במכון מאיר.

סדרות

ארחות צדיקים
דף יומי - מסכת בבא בתרא - התשסט
דף יומי - מסכת בבא מציעא - התשסט
דף יומי - מסכת בבא קמא - התשסט
דף יומי - מסכת ברכות - התשעב
דף יומי - מסכת גיטין - התשסח
דף יומי - מסכת יומא - התשעד
דף יומי - מסכת כתובות - התשסח
דף יומי - מסכת מכות - התשע
דף יומי - מסכת נדרים - התשסח
דף יומי - מסכת נזיר - התשסח
דף יומי - מסכת סוטה - התשסח
דף יומי - מסכת סנהדרין - התשע
דף יומי - מסכת עבודה זרה - התשע
דף יומי - מסכת עירובין - התשעג
דף יומי - מסכת פסחים - התשעג
דף יומי - מסכת קידושין - התשסט
דף יומי - מסכת שבועות - התשע
דף יומי - מסכת שבת - התשעג
דף יומי - מסכת שקלים - התשעד
דף יומי מסכת בבא קמא - התשעו
דף יומי מסכת ביצה - התשעד
דף יומי מסכת בכורות - התשעב
דף יומי מסכת גיטין - התשעה
דף יומי מסכת הוריות - התשעא
דף יומי מסכת זבחים - התשעא
דף יומי מסכת חגיגה - התשעד
דף יומי מסכת חולין - התשעא
דף יומי מסכת יבמות - התשעה
דף יומי מסכת יבמות - התשסז
דף יומי מסכת כריתות - התשעב
דף יומי מסכת כתובות - התשעה
דף יומי מסכת מגילה - התשעד
דף יומי מסכת מועד קטן - התשעד
דף יומי מסכת מנחות - התשעא
דף יומי מסכת מעילה - התשעב
דף יומי מסכת נדרים - התשעה
דף יומי מסכת נזיר - התשעה
דף יומי מסכת נידה - התשעב
דף יומי מסכת סוטה - התשעה
דף יומי מסכת סוכה - התשעד
דף יומי מסכת ערכין - התשעב
דף יומי מסכת קידושין - התשעו
דף יומי מסכת ראש השנה - התשעד
דף יומי מסכת תמורה - התשעב
דף יומי מסכת תענית - התשעד
המצווה היומית
עולת ראי"ה
שיעורים בפרקי אבות

שיעורים

לכל שיעורי הרב חנוך בן פזי זצ"ל