הקדשת שיעור

הפופולריות של האמת והיחס לסתרי תורה בדורנו

כ"ז טבת תשע"ג
כרך ראשון, פרק ד', עמוד ד'- 'האמת הנתבעת מכל'- "כל מה שהאמת היא יותר גבוהה היא יותר פשוטה והיא יותר נחוצה לכל". ופרק ה'- 'הקריאה לסודיות'- "כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, אז אי אפשר לו להיות משביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו מוסר אותו אל תוכן רחב חפשי, שבו ירגיש את השיגוב הגדול שבשורש נטית נשמתו ממקור החיים שלה".

מומלץ בשבילך