המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על מידות הדין והרחמים

מומלץ בשבילך