המצווה החיובית שבשמיטה "שש שנים תזרע שדך"

מומלץ בשבילך