המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון - האם גובה מעותיו ?

כ"ח אדר תשע"ט
מסכת שבועות דף מג' ע"ב

מומלץ בשבילך