היחס לחולשות ולטעוית שלנו

כ"ח טבת תשע"ה
עמוד 21 פסקה שלישית בספר " מי מושלם"

מומלץ בשבילך