האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ? - דין עיר הנידחת

י"ג סיון תשע"ו
מסכת סנהדרין דף קיא' ע"ב

מומלץ בשבילך