האם במאמינו לוה למלוה "שאינה ברשותו" - תקנו חכמים שבועה בכל זאת שמא ישבע זה וכו' ?

כ"א אדר תשע"ט
מסכת שבועות דף מג' ע"ב

מומלץ בשבילך