דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיפים ב' - ד'

מומלץ בשבילך