דין ביצה שנולדה ביום טוב - שו"ע סימן תקיג' סעיפים ה' - ז'

מומלץ בשבילך