דין ביצה שנולדה ביום טוב - שו"ע סימן תקיג' סעיפים ב' - ד'

מומלץ בשבילך