דין ביצה שנולדה ביום טוב - שו"ע סימן תקיג' סעיף ח'

ט"ו אייר תשע"ט
שלא לכבות ביום טוב -שו"ע סימן תקיד' סעיפים א,ב

מומלץ בשבילך