הקדשת שיעור

גאולת היצירה הנשמתית

כ"ג טבת תשע"ה
כרך א' שער הגיון הקודש פסקה לב' - "יש שתוקפת איזה יראה בעת יצירת המחשבות"

מומלץ בשבילך