הקדשת שיעור

"בשבת נתנה תורה לישראל" - מכח קדושת השבת אפשר להתקדש בשאר הקדושות

מומלץ בשבילך