בערב פסח אחר שעה עשירית אסור לאכול פת - שו"ע סימן תעא' סעיפים ב' ,ג'

ה' אדר ב תשע"ט
דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיף א'

מומלץ בשבילך