בירור מושג הדעת והידיעה

י"ט אייר תשע"ג
מסכת סנהדרין דף צ"ב, עמוד א'- "ואמר רבי אלעזר גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות..."

מומלץ בשבילך