הקדשת שיעור

ארבעה מיני זכרון הם

כ"ו אדר תשע"ד
"הזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים בלא הזכירה"

מומלץ בשבילך