אמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" בברכת הלבנה

מומלץ בשבילך