אם מותר לחרוך שני שבלים יחד ודיני כרמל - שו"ע תסג' סעיף ג'

כ"א אדר תשע"ט
חרדל שנתערב בתוכו קמח - שו"ע סימן תסד' סעיף א' דיני מורסן בפסח - שו"ע סימן תסה' סעיף א'

מומלץ בשבילך