הקדשת שיעור

איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר - חלק א

מומלץ בשבילך