אין להרשות פיגור ישראלי מוסרי אחרי אומות העולם

י"א אלול תשע"ח
עמוד קכג'

מומלץ בשבילך