אין אומרים תחנון מתחילתראש חודש סיוון ועד יב' בו

מומלץ בשבילך