halacha: “the Jerusalem eruv” (10/11/14)

Share This