He

Fr

Es

Ru

En

שו"ת משלוח מנות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ש: מה טעם מצות משלוח מנות?
ת: לפי תרומת הדשן כדי לספק לכל משפחה בישראל שפע מזון עבור סעודת פורים. לפי מנות הלוי" כדי להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות (פסקי תשובות תרצה ט).
ש: מה יהיה הדין אם המקבל ויתר על משלוח מנות" הודה ולא רצה לקבל?
ת: לפי הטעם שזה לספק סעודה" לא יצא ידי חובה" לפי הטעם שזה להרבות אהבה" יצא (שם).
ש: אם שולח בעילום שם יוצא ידי חובה?
ת: לפי הטעם שזה בשביל הסעודה" יצא" ולפי הטעם שזה בשביל אהבה" לא יצא (שם).
ש: ולהיפך" מה יהיה אם בני הבית שולחים ללא ידיעתו של השולח?
ת: כנ"ל (שם).
ש: האם יש להקדים מתנות לאביונים למשלוח מנות או להיפך?
ת: מחלוקת. יש אומרים להקדים משלוח מנות לפי סדר הפסוק "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". ויש אומרים להקדים מתנות לאביונים כי זו המצוה העיקרית של היום כדברי הרמב"ם (פסקי תשובות תרצד א. רמב"ם: "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים").
וכל זה" אם שניהם לפניו" או שניהם אינם לפניו ועליו לחפש" אבל אם רק אחד נמצא" אז יתן לו" כי אין מעבירים על המצוות (פס"ת שם).
ש: ואם יש מנהג קבוע להחזיר משלוח מנות למי ששלח" האם זה ייחשב חובה ולכן לא יוצא?
ת: כך יש אומרים (שם).
ש: אפשר מכספי מעשר כספים?
ת: לא. כי מעשר כספים הוא לעניים. ואף אם שולח משלוח מנות לעני" גם אי אפשר" כי מעשר הוא חובה ממילא. אבל אם שולח לעני מעבר למינימום שחייבים" אז אפשר שתוספת תהיה ממעשר כספים" וכן אם שולח לעניים נוספים (פס"ת תרצד ז).
ש: האם אפשר לשלוח לאביו או לרבו שהרי כתוב איש לרעהו" והוא למעלה מדרגת רעהו?
ת: יכול. ואדרבה יש בזה יותר מצוה" וגם הם בכל זאת נקראים רעהו (פס"ת תרצה יא 54).
ש: האם אדם שאינו אוהב נקרא רעהו ואני יכול לשלוח לו?
ת: כן. אדרבה" זה יביא שלום ורעות" וממילא אסור לשנוא (עיין שם).
ש: מה יהיה הדין" אם שולח לחברו שאינו בבית?
ת: תלוי אם יחזור לפני סוף פורים. וכן השיכור והישן. אבל אם אשתו או בניו קיבלו עבורו" יצא. וכן אם הודיע לו בטלפון (שם).
ש: שתי מנות יכולות להיות מאותו סוג" כגון שתי עוגות זהות" או לא" כי כתוב משלוח מנות?
ת: מחלוקת. אבל אפשר אותו סוג אוכל" אם הוא בטעמים שונים (פס"ת תרצד יב).
ש: שתי מנות בכלי אחד נחשבות עדיין כשתי מנות?
ת: יש מחמירים בזה" אך למעשה אין בעיה.
ש: האם אשה חייבת במשלוח מנות?
ת: ודאי" ותשלח לחברתה. אבל בעלה יכול להודיע לה שהוא שולח בשביל שניהם" כגון ששולח ארבע מנות למשפחה" בשמו ובשם אשתו (שם טו).
ש: ילדים גם חייבים?
ת: אם הם מעל גיל בר מצוה" ודאי חייבים" ואם אין להם כסף משלהם לקנות משלוח מנות" אז אביהם יתן להם. וגם מתחת לגיל בר מצוה" הרי יש לחנכם" ככל מצוה (שם).
ש: אם אני שולח לקטן" אני יוצא ידי חובה?
ת: לא (שם). אך כאמור" זה יכול להיות בנוסף למשלוח מנות כדין.
ש: במשלוח מנות חייב להיות שליח או אני יכול להביאו בעצמי?
ת: אתה יכול להביא בעצמך" ואין פירוש הביטוי משלוח שצריך דווקא שליח. אדרבה יש אומרים גם בזה "מצוה בו יותר מבשלוחו" (שם טז).
ש: אבל אפשר על ידי שליח?
ת: כן. שלוחו של אדם כמותו. השליח גם יכול להיות קטן או גוי" אך לא לגבי כל אחד אומרים "חזקה שליח עושה שליחותו"" לכן יש לוודא שהגיע.
ש: האם אפשר לקיים משלוח מנות לא במזון אלא ספרים" בגדים וכדומה?
ת: לפי הטעם שזה לאפשר סעודה טובה" אי אפשר. לפי הטעם שזה להרבות אהבה" אפשר. לכן למעשה אי אפשר. אבל אפשר להוסיף לשני המאכלים" גם דברים אחרים. וכן אם נתן משלוח מנות אחד כהלכה" יכול לשלוח משלוחי מנות אחרים מכל מיני דברים (שם יז).
ש: מה השיעור המזערי של המנות? הולכים על פי הנותן או על פי המקבל?
ת: לפי טעם של סעודה" הולכים על פי המקבל" שאצלו זה נחשב סעודה חשובה אם הוא עשיר. לפי הטעם של ריבוי אהבה" הולכים על פי הנותן" שאם הוא עשיר אז גם מנה חשובה מגלה אהבה" ואם הוא עני" אז גם מתנה פשוטה. לכן" למעשה יש צורך להחמיר בשני הכיוונים (שם יח).
ש: האם אפשר שאותה מתנה לעני תהיה גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים?
ת: לא. אין עושים מצוות חבילות חבילות. צריך שלושה אנשים (שם יט).
ש: האם אפשר לשלוח מזון שאינו בריא עבורו כך שלא יאכל?
ת: יוצא ידי חובה" כי סוף סוף זה מזון" ויוכל לכבד בני ביתו.
ש: אפשר לשלוח לפני פורים ויגיע בפורים?
ת: מחלוקת. לפי הטעם שישמש לסעודה" יצא. לפי הטעם של גילוי אהבה לא יצא" כי גילה אהבה יום לפי כן. לכן ישלח בו ביום (שם. ועיין תרצד ח).
ש: יש ילדים ללא חברים ואף אחד לא שולח להם" ויש ילדים עם חברים רבים שמקבלים הרבה. מי שלא מקבל מאוד מתוסכל. מה לעשות?
ת: הגרלה של חלוקה כדי שכל ילד יקבל לפחות משלוח מנות אחד גדול. וכן לגבי מבוגרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות