He

Fr

Es

Ru

En

קבלת התורה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"וכל העם רֹאים את הקולֹת ואת הלפידִם ואת קול השׂפר". לפידים – רואים" וקולות וקול שופר – שומעים. חז"ל מבררים: "רואין את הנשמע ושומעים את הנראה"" לכאורה זו תערובת של חושים? אנו מסודרים חושים חושים" ולכל חוש תפקידו. למשל" העין אינה אוזן" ואם תהיה עין במקום אוזן" או להפך" מבלי יכולת לבוא במקומה מבחינה רפואית" תהיה זו קריקטורה בלתי אפשרית של עירוב תחומים. ובכל זאת במעמד הר סיני ראו את הנשמע ושמעו את הנראה. כאן יש צורך בדברי התבוננות בשכל וברגש" כדי שלא לתפוס את הדברים בצורה ילדותית ושִׁטחית. כל החושים הם ביטויים של כוחות הרוח שבאדם" הם גילויים של הנשמה" הכוללת במקוריותה את כל הכוחות. החושים כולם הם ביטויים של כח החיים" של חיוניותה של הנשמה" של המקור החי. אמנם קיימים חושים שונים: חוש הראיה" חוש השמיעה וכד'" אבל שורשם ב"ויפח באפיו נשמת חיים" . כרגיל אנו נפגשים עם כל חוש בפני עצמו" אך לכולם מקור אחד והוא נשמת החיים. במעמד הר סיני" במתן תורה" נשמת האומה כולה הופיעה" ומתוך כך הופיעה נשמתו של כל יחיד ויחיד" הכוללת בתוכה גם ראיה וגם שמיעה" המאוחדות במקורן" עד כדי אפשרות ראיית הנשמע. לכן בני ישראל ראו את הקולות ממש. "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם".
מתוך כך מגיעים אנו לסיום הפרשה. התורה כוללת את כל פרטיה ודקדוקיה של תורה" אבל כמובן יש הרבה חילוקים בהתפרטות זו" כמבואר בפרקי אבות: יש מצוות קלות ומצוות חמורות" ויש חילוקים בחיובים ובעונשים. ההבחנה הראשונית העיקרית היא בין שלושה דברים שעליהם יהרג ואל יעבור מתוך מסירות נפש" לבין שאר המצוות. "יתרו" היא כולה כללים" לעומת "משפטים" הכוללת פרטי פרטים של מצוות. במעבר בין הכלל העליון והנורא לבין ההתפרטות" נפגשים בפרשה המיוחדת של מצוות חמורות שהן ביהרג ואל יעבור: עבודה זרה" שפיכות דמים" וגילוי עריות:
א. "לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם". מה שקשור לעניין עבודה זרה" "אתם ראיתם כי מן השמים דִברתי עמכם". אין אלוהי נכר" אני נמצא בכל מקום.
ב. "ואם מזבח אבנים תעשה לי – לא תבנה אתהן גזית" כי חרבך הנפת עליה ותחללה". בסדר הפולחן והעבודה" יש להימנע מפגישה בחרב שעניינה שפיכות דמים ורצחנות" אין זה ה"מקצוע" שלנו.
ג. "ולא תעלה במעלֹת על מזבחי אשר לא תִגלה ערותך עליו". במעלות יש פגיעה בצניעות ובאיסור עריות.
בסדר השתלשלות הדברים בהדרגה" מתאים שנפגוש בתחילה בשלושת הדברים היותר יסודיים" ומהם נמשכים בפרשה הבאה סדרי החיים היותר מפורטים .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק