He

Fr

Es

Ru

En

גבולות!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש אדם עם אדיאל גדול רב משמעות" אידיאל שהדרך להשגתו ארוכה ורחוקה" הוא יכול להגיב באחת משתי תגובות הפכיות: האחת – ייאוש מאי יכולתו להשיג את האידיאל הגדול מפני הפער בין הרצוי העתידי השלם" למצוי העכשוי החלקי והמצומצם שבו הוא נמצא. והשנייה – התלהבות יתרה ורצון עז להשיג את האידיאל הגדול" במהירות ובפזיזות" תוך דילוג על השלבים הנצרכים" והכול מתוך אשליה ודמיון" שיגרמו בספו של דבר להרס" שבירה והתרסקות.
זה היה מצבו של עם ישראל לאחר שהגיע להר סיני טרם מתן תורה" כששמעו את האידיאל הגדול שלשמו עתידים הם לקבל את התורה בעוד ימים ספורים. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"" היינו" עם שבתכונתו ובסגולתו" וממילא זה תפקידו" לגלות את הערכים האלוקיים לא רק בקודש וברוח" אלא גם בחול ובחומר" ולא רק בחיי הפרט והיחיד אלא גם בחיי עם" ציבור" במדינה וב'פוליטיקה'. ובלשון הרב קוק זצ"ל (עין איה שבת ב פכ"ג עמ' 171) – "מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו" וקדושים בחייהם החיצוניים (החומריים) והפנימיים (רוחניים)" היחידיים (כפרטים) והלאומיים (כעם)". וביתר פירוט (אורות" מהלך האידיאות פב) – "למען דעת שלא רק יחידים חכמים" מצוינים" חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האדיאה האלקית" (אלא) גם עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות" עד המערכות הרחבות הסוציאליות (חברתיות) והאקונומיות (כלכליות)… למילואה של שאיפה זו צריך שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית" והאידיאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחייה את העם והארץ במאור חייה".
מבאר הרב קוק שדווקא מפני סגולתם ומעלתם של ישראל לגלות אידיאל לאומי קדוש זה" לא היה החשש המרכזי שיתייאשו מן האידיאל הגדול" אלא דווקא להפך" חשש מהתלהבות והתפרצות חסרת גבולות להשיג את האידיאל ללא ההכנות הנצרכות והתהליך הארוך והמסובך הנדרש למימושו באמת. ובלשונו (שם כד עמ' 171-2) – "לא יש לחוש כל כך לרפיון ורשלנות" כמו שיש לחוש להתפרצות עוברת גבולים… העוזבת את כל דרכי ההנהגה ומביאה הריסות ושבירות בעולם". על כן מיד לאחר בשורת האידיאל הגדול" אמר הקב"ה לישראל וציוום על ההגבלה כדי "לעצור בעד שטף המרוצה שלא יעבור גבולות".
כאז כן היום" לפרט ולכלל: דווקא במצבי התקשרות והתחברות לתורה ולמצוות" מצבים המלווים פעמים רבות בסערה רוחנית והתלהבות רגשית גדולה" יש לשים לב מאוד שהשכל ינהל את המערכה בסבלנות ובעדינות" על פי כל ההכנות והשלבים הנדרשים" על מנת שקניין התורה שלנו לא יהיה חיצוני וחולף ח"ו" אלא אמיתי" עמוק ופנימי – "בתלתא אמר להו מצוות הגבלה"!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות