He

Fr

Es

Ru

En

והבאתי אתכם אל הארץ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ארבע לשונות הגאולה – שמבקש השי"ת ממשה רבינו ע"ה שיאמר אל בני ישראל "והוצאתי אתכם… והצלתי אתכם… וגאלתי אתכם… ולקחתי אתכם…" (שמות ו" ו-ז) – מרמזות לא רק על יציאת מצרים אלא גם על היציאה משעבודן של ארבע מלכויות ששלטו בישראל: בבל" פרס" יוון ואדום" כדברי בעל הטורים שמפרש "ולקחתי אתכם"" כנגד מלכות אדום שהיא הקשה מכולן" ולכן כתוב 'ולקחתי' כאדם הלוקח בחוזקה.
כידוע" גלות אלפיים השנים היא גלות אדום" והיא הקשה מכל הגלויות. ואכן ביציאה מהגלות האחרונה עברנו את השואה הנוראה שהיתה הדבר הקשה ביותר בתולדות עמנו האהוב" ששליש ממנו נרצח על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם. אבל מיד אחרי השואה קמה מדינת ישראל בסיעתא דשמיא" ומתקיימת בנו הלשון החמישית של הגאולה "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב" ונתתי אותה לכם מורשה אני ד'" (שמות ו" ח).
נכון לעכשיו" "אשרינו מה טוב חלקנו" מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" (מתוך הקדמה לתפילה)" שדורנו זוכה לראות עין בעין בשוב ד' ציון" ובהתקיימות ההבטחה האלקית "והבאתי אתכם אל הארץ… ונתתי לכם מורשה אני ד' " (שמות). אנו זוכים להרבה אור אבל עדיין יש לא מעט צללים" ולכן אל לנו להיות כבני ישראל במצרים "שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". ואמנם אנו רואים כיצד אותם סימנים של עקבתא דמשיחא שחז"ל מתארים כגון" חוצפה יסגא" מלכות תיהפך למינות" אין תוכחת" אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו האמת תהא נעדרת" ולא רק מרידה מוסרית ושחיתות שלטונית אלא גם משברים משפחתיים ואישיים "נערים פני זקנים ילבינו… בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו ופני הדור כפני הכלב" (יש דורשים פני הדור ופני מנהיגיו). אבל אין להיתפס לייאוש" אדרבא " צריך להאמין ש"גבוה מעל גבוה שומר". ולכן מסיימים חז"ל: ועל מי יש לנו להישען – על אבינו שבשמים (עיין סוטה מט ב). ואנו נמשיך בע"ה לצעוד במעלה הדרך המפותלת באהבה ובאמונה לגאולה ולנחמה שלמה במהרה בימינו" אמן.
בציפייה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה