He

Fr

Es

Ru

En

השיבה שופטינו כבראשונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

על הכהן הגדול נאסר להתאבל על קרובי משפחתו ככל האדם כפי שנאמר "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה… את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום ועל כל נפשות מת לא יבא. לאביו ולאמו לא יטמא"… (ויקרא כא י" יב) וכבר אמר משה רבינו "אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו: ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמותו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ד'" ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמותו כי שמן משחת ד' עליכם" (שם י" ו-ז). מי שנמשח בשמן המשחה הוא אדם כללי שתפקידו להיטיב ולהאיר לכל עם ישראל. הוא שליח הציבור הגדול של האומה בעבודת הקודש בבית המקדש. ושליח ציבור צריך להיות כל כולו קודש למען הכלל בלי שום נגיעה פרטית. אפילו אבלות משפחתית אסור שתפגום בעבודת הכהן הגדול שמצווה "מן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו" (שם כא).
בבית ראשון ושני היו לעם ישראל שלוש הנהגות. הנהגה מדינית – בראשה עמד המלך. שתפקידו להנהיג את המדינה בתחום הכלכלי והצבאי. הנהגת החוק והמשפט – שבראשה עמדה הסנהדרין וראש הסנהדרין. והנהגה רוחנית של הנביאים והכהנים שבראשה עמד הכהן הגדול" שתפקידו להאציל מרוחו על כל ישראל כדברי הלל הזקן "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".
שלוש ההנהגות" והמנהיגים העומדים בראשם" יכלו להאציל מרוחם ומכוחם על כלל ישראל בתנאי שהיו כל כולם קודש למען הכלל בלא שום אינטרסים פרטיים – כַּכּהן הגדול שאפילו בזמן האבלות אינו פוסק מעבודתו בקודש. ובכל מקום שהיתה נגיעה פרטית במנהיגות המדינית" המשפטית והרוחנית" זה פגע במצב האומה כולה והביא להסתר פנים.
נכון לעכשיו" ההנהגה המדינית במדינתנו היא בידי ממשלת ישראל והעומד בראשה. ההנהגה המשפטית היא בידי המערכת המשפטית" בתי הדין הרבניים והעומדים בראשם" ההנהגה הרוחנית והחינוכית בדורנו לצערנו עדיין לא התגבשה. אנו בתהליך של קיבוץ גלויות וגיבוש לאומי אבל אנו מצפים ומאמינים שבהמשך תהליך הגאולה תופיע ההנהגה הרוחנית הלאומית אשר בראשה יעמדו הכהן הגדול ואחיו המברכים את עמו ישראל באהבה וגדולי חכמי ישראל שיאצילו כבימי קדם מרוחם הטובה על האומה. אומתנו זקוקה למנהיגות אידיאליסטית באמת שלא תהיה בה שום נגיעה פרטית ואינטרסנטית ותתקיים בנו התפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה".
מהמצפה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה