He

Fr

Es

Ru

En

גילוי מדרגת ישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יעקב אבינו אוסף את בניו לפני מותו כדי לומר להם את אשר יקרה להם באחרית הימים" אלא שאז נסתלקה ממנו שכינה. כדברי רש"י: ביקש לגלות את הקץ" ונסתלקה ממנו שכינה" והתחיל לומר דברים אחרים. ומה הם הדברים האחרים? אמר להם: "היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" (שם" ב).
תחילה רצה לספר להם על כל הקשיים" הסיבוכים והמלחמות שיהיו לישראל באחרית הימים – ואז נסתלקה ממנו שכינה (עיין פסחים נו א" רש"י) ובמקום זה התחיל לדבר אתם על הנחמות והישועות שיהיו באחרית הימים" בקיבוץ גלויות והרמת קרן ישראל הנרמזים ב"היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם". חז"ל" בהתייחסם להסתלקות השכינה מיעקב" תולים את זה במחשבה שהיתה ליעקב על בניו שמא יש פסול בהם כשם שהיה פסול בבניו של אברהם שיצא ממנו ישמעאל וביצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: "שמע ישראל" ד' אלוקינו ד' אחד"" כשם שאין בלבך אלא אחד" כך גם אנו מאמינים שד' אלקינו ד' אחד. רווח ליעקב אבינו" שמח ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (ע' פסחים שם).
יעקב אבינו" המאמין הגדול במציאות השי"ת ובייחודו" גם במצבים של קשיים וסיבוכים מצד עשיו אחיו" מצד לבן הרמאי ובתוך משפחתו – לא חדל להאמין שד' יתברך אינו מוגבל בזמן ובמקום ואין בו שינוי ח"ו" אלא רק מצדנו נראה כי יש הסתר פנים או הארת פנים" הכל כפי התנהגותנו. אבל אחרי שראה את התנהלות האחים ביחסם ליוסף" ואת מוראם הגדול ממנו" חשש שמא מרוב פחדם ומוראם פסקו מלהאמין במציאות ד' יתברך וייחודו. שמא אין בלבם אחד. ענו לו בניו: שמע אבינו ישראל – אנו מאמינים שד' יתברך שמהווה את הכל" הוא אלוקינו והוא אחד" לעולם ועד ולנצח נצחים. ואז חזרה ליעקב השכינה ואמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ורמז להם על הישועות ועל הנחמות של הקץ המגולה בצורה של קיבוץ גלויות.
נכון לעכשיו" אנו אמנם זוכים ורואים עין בעין את סימני הקץ המגולה ואת קיבוץ הגלויות" כשמיליוני יהודים מכל העולם מתקבצים הביתה לארץ ישראל ומתקיימים דברי יעקב אבינו "היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" – אנו יוצאים מבחינת 'יעקב' שהיא בחינת ה'עקב' כשאנו בשפל הגלות" אל מדרגת ה'ראש' הנרמזת בשם ישראל. אותיות 'לי-ראש' – כאשר אנו שבים לארץ ישראל. והולכים ומתקיימים בהדרגה לנגד עינינו דברי הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל" (רמב"ם הלכות מלכים פרק יא ה"א).
בציפייה לישועה השלמה

תגיות: פרשת ויחי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות