He

Fr

Es

Ru

En

שו"ת עשרה בטבת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הרב שלמה אבינר

ש: האם מותר לאכול לפני עלות השחר?
ת: כן. אם התנה לפני שהלך לישון" ודי להתנות במחשבה (שו"ע תקסד א. מ"ב ג. שעה"צ ג). יש שתי שיטות בעלות השחר: 90 דקות לפני ההנץ ו-72 דקות לפני ההנץ" ומקלים כשניה.
ש: חייל שחייב לאכול ביום צום עקב פעילות ביטחונית" האם עליו לאכול לשיעורים? האם עליו לצום עד הפעילות ולאחריה?
ת: עליו לצום לפני ואחרי (ספר הצבא כהלכה בשם הגרשז"א). אבל יכול לאכול רגיל ולא לשיעורים (דלא כהגר"ש גורן במשיב מלחמה).
ש: אחות בבית חולים" אם תצום" לא תוכל לתפקד טוב. מה לעשות?
ת: לאכול ולשתות את ההכרחי. פיקוח נפש. וכן המטפל בזקנים בבית אבות.
ש: האם איש עובד מד"א חייב לצום?
ת: כן. ואם רואה שהצום פוגע בתפקודו" יאכל ההכרחי.
ש: מותר לצחצח שיניים?
ת: כן (שו"ת מנחת יצחק ד קט. ילקוט יוסף מועדים תקלד).
ש: רחיצה מותרת?
ת: מותר. גם המחמיר בכל עשרה בטבת" מותר כשהוא חל ביום שישי מפני כבוד השבת (מ"ב תקנ סק"ו. שו"ת יחוה דעת ה מא).
ש: האם מי שלא צם יכול להיות שליח ציבור?
ת: לא. שו"ע או"ח תקסו ב. אלא אם כן אוכל לשיעורים. 40 סמ"ק שתיה" 30 סמ"ק אכילה" כל 9 דקות.
ש: היש מנהג לתת צדקה לעניים?
ת: כן. אגרא דתעניתא צדקתא. יש נוהגים לתת מחיר מה שהיה אוכל (מ"ב תקסו יב).
ש: אם יש כאן ניידת תרומת דם" אבל צריך לשתות והיום זה יום צום – לתרום או לצום?
ת: לצום. אין עושים מצוה על ידי עבירה. לתרום פעם אחרת.
ש: האם ראוי לישון בצום או דווקא להישאר ער כדי להרגיש רעב?
ת: זה חשבון אישי. מותר לישון" אך לא כל הזמן" אלא לעסוק בתשובה.
ש: יש להתעטף בטלית ולהניח תפילין במנחה?
ת: הרוב לא נוהגים בתפילין (שע"ת לד סק"ב. לז סק"א. ביה"ל לז ד"ה בשעת). טלית" אין מניעה.
ש: אם הציבור מתפלל מנחה אחרי השקיעה" האם יש לקרוא בתורה פרשת ויחל ולומר עננו בשמונה עשרה?
ת: כן. אך כשחל ביום ששי יש להיזהר להתפלל לפני השקיעה משום זלזול בכבוד שבת (שו"ת דבר יהושע ג סג. פסקי תשובות תקנ י).
ש: האם אומרים ברכת כהנים גם במנחה גדולה?
ת: אומרים בשם החזו"א שיעלה כהן שמתענה" גם במנחה גדולה" וכך נהגו למעשה בבית מדרשו בבני ברק (קהלות יעקב ברכות כט. מעשה איש ב צח)" וכן נוהגים אחריו בעוד מקומות (מועדים וזמנים ז רמח). אך זה חידוש. באופן פשוט נושאים כפיים רק במנחה קטנה (שו"ת שבט הלוי ח כג. הליכות שלמה פ"י הערה כא)" ויש אומרים רק אחרי פלג המנחה (לוח א"י). עיין פסקי תשובות קכט (אות א) ואישי ישראל (כז הערה קטז).
ש: מתי נגמר הצום?
ת: בצאת הכוכבים. כלומר 13.5 דקות לאחר השקיעה וראוי 18 דקות.

תגיות: עשרה בטבת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה