He

Fr

Es

Ru

En

אומה תורה וארץ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"עם זו יצרתי לי" מופיע בשלושה פרצופים: האומה" התורה והארץ שהם אחד: "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". שלישיה זו הולכת ומופיעה דרך השלישיה המקודשת של האבות" מתחילה ביסוד הגרעיני של אברהם: "ואעשך לגוי גדול"" "לזרעך אתן את הארץ הזאת" וכו'" ממשיכה בתוך התעלומה של יצחק" ומגיעה לשכלולה" תכליתה" מסקנתה וסיומה אצל יעקב – בחיר האבות" שהוא ראשית הופעתם הממשית של השבטים.
בנוגע לאומה" היסוד הגרעיני של "ואעשך לגוי גדול" הולך ומתברר בתוך משפחות אברהם ויצחק עד שמגיעים לבית יעקב" ראשית הצבוריות. המלה "עם" מצורפת תמיד עם שמו של יעקב אבינו: עם ישראל" ולא עם אברהם או עם יצחק. יש הרבה חילוקי גוונים בין "עם" ובין "גוי". המלה "גוי" מבטאת צד כמותי" חיצוני. גוי הוא ריבוי כמותי של המון אנשים ישראליים או גויים. "עם" – הצד הפנימי" הנשמה הצבורית" הפסיכולוגיה הצבורית. בחילוף אותיות הקרובות במבטאן 'א' ו'ע' מתגלה שעם הוא אם הפנימיות הנשמתית.
כמו כן יש הכרח שהשייכות לארץ תתגלה אצל שלושת האבות" בשלוש מדרגות הקדושה" ושהקניין המשפטי יופיע מכל הצדדים. קודם כל – להילוכו של אברהם אבינו בארץ יש ערך של הכשרת האחיזה בקרקע לדורות הבאים. פסיעות אלו נועדו "כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו" . קרקע נקנית בחזקה" ואברהם עושה חזקה על ידי חפירת בארות. הבארות נעלמות וחוזרות ומתגלות אצל יצחק. "וישב יצחק ויחפור את בארֹת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו" . ליעקב אבינו יש "מקנה". הביטוי מקנה מופיע בגמרא בענייני שטרות וקניינים" על פי פסוקים מירמיהו. יעקב נוסע לשכם" ושם מתבצע שוב קניין בכסף: "ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו… במאה קשיטה" . אם כן" קנייננו באדמת קודש זו הוא מכל הבחינות: הילוך" חפירת בארות ומקנה כסף. אצל יעקב מופיע הסיום והשכלול של יישוב הארץ שבא לאחר הקניין: "ויבן לו בית" . הקניין מתרחב על ידי סידור ההתיישבות.
"עקב אשר שמע אברהם בקֹלי" וישמֹר משמרתי" מצוֹתי חֻקותי ותורֹתי" " הוא יסוד התורה לפני שניתנה. ויש לזה המשך אצל יצחק" אך הוא נסתר ונעלם בתורה. השכלול הגדול הוא אצל יעקב אבינו: "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי" . כל התורה כולה שמופיעה אחר כך במתן תורה על ידי משה רבינו נקראת: "מורשה קהלת יעקב" . בעולת ראיה מובא ביטוי" שמקורו בזוהר" על השתלבות יעקב אבינו במשה רבינו. יעקב אבינו הוא השיא האידיאלי והשלמות של שלישיית האבות שלנו" גם בישראל גם באורייתא וגם בארץ ישראל" שהם באמת שלישיה אחת אחדותית. אצלו" הסולם ש"מגיע השמימה" הינו "מֻצב ארצה"" מוצב אל עבר הממשיות .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות