He

Fr

Es

Ru

En

הכל מאת ה' לטובה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

המתבונן בפרשת וישב אינו יכול שלא לשאול" למה הכול כל-כך מסובך" מדוע בניין בית ישראל שצומח מהשבטים עובר דרך מאורעות ואירועים שנראים קטנוניים ולא מתאימים לגדולת השבטים. מדוע יעקב עושה ליוסף כתונת פסים ומעורר את קנאת האחים" מדוע מלכות בית דוד ומשיחו מופעים דרך סיבוכי יהודה ומשפחתו?
אומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראי"ה (ח"א" עמ' שו)" כאשר יבוא אדם לחקור את תכלית המעשים והמאורעות הוא ימצא" "שגם המעשים הטפלים" שחשב שרק מקרים המה" כולם היו ויהיו יסודות להכנת טוב נעלה…" כל המעשים והמאורעות" גם היותר קטנים" הנראים לא חשובים" יש להם ערך וכולם באים לבנות את הטוב היותר נעלה שמכין ה' יתברך ליראיו. הרב מביא כדוגמא את המקרים בפרשתנו" "למשל" כשיסתכל האדם בכל הסיבוכים שבהנהגת האבות" וכל הדברים הקטנים שגרמו להיות מכשירים ליציאת מצרים וצמיחת מלכות בית דוד" עניין כתונת הפסים של יוסף" הליכת יהודה לגוז את צאנו" (שם הוא פוגש את תמר)" והחלומות של פרעה ושל שר המשקים והאופים". כל אלו" בשעה שהם קורים" לא עולה על דעת האדם שיש להם תכלית נשגבה. על זה אומר דוד המלך (תהילים" ל"ד)" 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו'" לומר כי גדול אדוננו" " שלא רק הדברים והמעשים הנעלים" שגם המובן השכלי… היה מייחסם למעשה ה'" כי גם הדברים הרחוקים והפעולות הנראות זרות" והמעשים הנעשים מכח סיבות אנושיות בחיריות ולפעמים משרירות לב… אשר לאדם"" אלו פעולות שנראות אנושיות שנובעות לפעמים ממחשבות האדם הקטנוני והשפל" אומר דוד המלך 'גדלו לה' אתי' גם אלו" "הם מעשי ה' המה לתוצאות תכליתם הנשגבה" ולכולם יש מערכת הנהגה שמובילה יד עליון למטרה הטובה הרוממה לאין חקר".
מוסיף הרב קוק ומבאר שאחרי שהאדם מגיע להכרה זו "שכל הפעולות גם הרחוקות מאוד נעשות בהשגחה העליונה המדויקת" הוא מביו מזה כמה רוממה היא המטרה של הופעת הטוב העליון" שהנה הוא למד שכל המאורעות מובילים אליה" וזוהי "רוממות שם ה' ". שמבינים שכל מעשי ה' הגדולים והקטנים יש להם תכלית עליונה אחת לגלות את טוב ה' בעולם שברא. הרב מזכיר את דברי חז"ל במדרש רבה (בראשית" פ"ה) המלמדים אותנו את הרעיון הזה" "רבי שמואל בר נחמני פתח" 'כי אנוכי ידעתי את המחשבות (אשר אנכי חושב עליכם נאם ה')'" שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף" ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו" ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו" ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו" ויהודה היה עסוק ליקח לו אישה" והקב"ה היה עוסק" בורא אורו של מלך המשיח".
זהו הרעיון המרכזי בפרשתנו. לכל המאורעות הלא פשוטים הללו יש יד מכוונת והיא עוסקת להביא ולהוציא את הטוב השלם אל הפועל" הוא אורו של מלך המשיח. גם בעת הזאת" מכל תסבוכת ענייניה של מדינת ישראל" נדרשים אנו לפעול עם ה' ולכוון את כל מעשינו להביא לימות המשיח" וגם אם הוא מתמהמה" נדע ונשכיל שכל העיכובים וכל הקשיים מחוללים ובונים בעמקי תעלומה את הטוב המוחלט של ישועתנו" כי ה' דיבר טוב על ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה