He

Fr

Es

Ru

En

לתקן עולם במלכות שדי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הפרהיסטוריה של המין האנושי" קודם הופעתו של אברהם אבינו מעל במת ההיסטוריה" היתה רצופה במשברים קשים וגדולים: בהתכחשות למהות האדם וייעודו" בחוסר אמונה ועבודה זרה" בהידרדרות ביחסים שבין אדם לחברו" בחוסר מוסריות ובמרידה בקב"ה.
"עשרים דורות בין אדם הראשון לאברהם אבינו" וכל הדורות היו מרעישין לפניו להודיע כמה ארך אפים לפניו שלמרות שהכעיסו לפניו" המתין עד הופעתו של אברהם אבינו" (ע' פרקי אבות ה" ג).
חטא אדם הראשון – ששמע לנחש הקדמוני" לתאוותיו וליצריו במקום לשמוע לצו האלקי "לעובדה ולשומרה". – התוצאה המרה היתה גירוש מגן עדן" מחיים של אמת" יושר" אושר" שמחה" שלווה ובטחון" לחיים של עצבות" כעסים ותסכולים "בעצב תלדי בנים… ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה… קוץ ודרדר תצמיח לך… "(בראשית ג" יז-יח).
חטא דור אנוש – שבדורו "הוחל לקרא בשם ד'" ( ד כו). הוחל" לשון חולין קראו את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקב"ה לעשות אלילים ולקרותן אלקות (רש"י שם" רמב"ם ע"ז א). התוצאה שיטפון האוקינוס על חלקים גדולים בעולם.
חטא דורו של נוח – רבה רעת האדם בארץ" וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" שהביאה למשבר מוסרי נורא: "ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס" (י יא)" בגילוי עריות עבודת אלילים וגזל (רש"י שם) והתוצאה המבול ותוצאותיו הנוראיות לכל באי עולם.
חטא דור הפלגה – שמרדו בקב"ה באומרם "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם" (בראשית יד ד). היו כפויי טובה למרוד במי שהשפיעם טובה ומלטם מן המבול (רש"י שם).
עד שנולד אברהם אבינו" עמודו של עולם" שהכיר את בוראו" וידע והודיע שיש אלוק אחד בעולם" שברא ומנהיג את הכל ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו… והיה הולך וקורא לכל באי עולם" ובהגיעו לארץ כנען "קרא שם בשם ד' אל עולם" (רמב"ם ע"ז א).
נכון לעכשיו" הקלקולים של הדורות הקדמוניים ותוצאותיהם המרות" בצורת עצבות" כעסים" מרירות" סבל נפשי וגופני לכלל ולפרט" עדיין מלווים" לצערנו" את המין האנושי. אבל ישנה נחמה גדולה" אור בקצה מנהרת הזמן בצורת בני בניו של אברהם אבינו ההולכים וקמים לתחיה בארץ ישראל למרות כל הקשיים מבית ומחוץ. ייעודו ההיסטורי האלקי של עם ישראל הוא "לתקן עולם במלכות שדי"" להמשיך במפעלו הענק של אברהם אבינו" עמודו של עולם" להאיר ולהיטיב לעולם כולו" באור של אהבה ואמונה" ומתוך כך "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד… והיה ה' למלך על הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד". (מתוך התפילה)
מהמצפה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות