He

Fr

Es

Ru

En

מעלת הצניעות באיש ובאישה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

שלוש פעמים מנסה בלעם הרשע לקלל את בני ישראל" וה' הופך לו את הקללה לברכה. ה' אינו כועס באותם ימים "מה אזעם לא זעם ה' "" ומביט עלינו במבט פנימי "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל".
אבל כאשר בלעם מצליח בעצתו הרעה לפרוץ את גדרי הצניעות בעם ישראל" פורצת מגפה ומפילה עשרים וארבעה אלף מישראל. בלעם שהיה גאון ברשעות" ידע את נקודת התורפה של עמנו . חז"ל לימדו שבלעם אמר לבלק: "אלקיהם של אלו שונא זימה הוא" העמידו בנותיכם בזימה ואתם שולטים בהם" (ירושלמי "סנהדרין"פ"י"ה"ב).
מכאן אנו למדים שהצניעות היא מידה מהותית ושורשית בעם ישראל ופגיעה בה היא פגיעה קשה וכואבת" שכל הזכויות והמעלות שלנו לא עומדות לנו כשמידה זו נפגעת ונפרצת. כך לימדנו רבינו הרצי"ה "נכון שיצר העריות הוא חזק" אבל יש לזכור שטהרת המחשבה" המעשים והמשפחה" שייכים לעצם הטבע של ישראל" לעומת חציפות הגויים בהתנהגות הגבר והאישה. קדושה שייכת לעצם תכונתם של ישראל-'ישראל קדושים'" והיא מחוברת לטהרה ולצניעות" (שיחות הרצי"ה"פרשת קדושים).
הרצי"ה הרחיב ודיבר בנושא הצניעות בכמה מישורים:
א.חברה מעורבת.
" אין לערבב בחורים ובתולות יהודיים. כל נשמה של בחורה היא חלק מקדושת ישראל" וכן כל נשמה של בחור… שניהם חלקים חשובים מאוד" אבל לא ביחד… הכל קדוש וחביב אבל לא בערבוביה." הוסיף ולימד רבינו שגם החינוך צריך להיות נפרד"" גם חינוך מעורב אינו שייך לנורמליות היהודית…ערבוב ילדים וילדות אינו דבר פשוט. הוא מנוגד לטבע האדם ולהלכות צניעות" (מתוך הספר צניעות טבע וחיים" מתורתו והנהגותיו של הרצי"ה).
ב.צניעות האישה.
רבינו היה אומר" שחוסר הטהרה והצניעות שיש כיום ברחוב" נמשך מטומאת הגויים ." גילוי בשר האישה הוא הפך הגמור לטבעם של ישראל. זוהי השפעה מן הגויים. אמיתיות מציאותם של ישראל היא טהרה וצניעות-קדושה… הקדושה שבישראל מחייבת צניעות יתר" וכיסוי הבשר דווקא במין הנקבה" (צניעות טבע וחיים)
ג.צניעות האיש.
הרבה פעמים דיבר הרצי"ה"על חוסר הצניעות שמתגלה בגברים ושאינו ראוי ואינו מובן "כמו כן" יש מצבים שבהם מתגלה חולשה בצניעות אצל גברים" אפילו תלמידי חכמים… זו חולשה! האם הכרחי שיהיה כן? גם לגבר מתאים להיות מכוסה" והצניעות שייכת למהות טבע היהדות…" (שם).
נושא הצניעות מוזכר רבות בדברי חז"ל ואף נפסק להלכה בשו"ע אורח חים סימן ב' ה"ב."אל יאמר אדם הנני בחדרי חדרים מי רואני" כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו". והמשנה ברורה מוסיף ומבאר: "וכן צריך ליזהר תמיד מחמת טעם זה" שלא במקום הכרח מלגלות מבשרו ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים".
כל כך כהו עינינו" שכשאנו קוראים דברים אלו אנו מרגישים שהם גבוהים מדי" ואולי לא שייכים כבר בימינו" אבל התורה והדרכותיה הן נצחיות" וצריכים אנו לחנך את עצמנו ואת ילדינו על ערך גדול ויקר זה. לעתים אנו רואים בני נוער שאין להם שום ידע בסיסי בנושא" והם מסתובבים במעיינות השונים בביגוד מינימאלי או בביגוד שראוי לו להיות מוצנע" ואין להם שום מודעות לכך שמשהו פגום בהופעה הזו. ועלינו כהורים וכמחנכים להידרש לסוגיה וללמדם דרך אמת" להגביר את המודעות גם אצל הבנים" שצניעות שייכת לכל. היא המהות והטבע שלנו" והיא המביאה את האדם לעלות במעלות הקדושה והטהרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה