He

Fr

Es

Ru

En

מדוע נבחרה דווקא ארץ ישראל? – הצבי הוצדק חלק א

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

סידרת "הַצְּבִי וְהַצֶּדֶק"
חלק א': מדוע נבחרה דווקא ארץ ישראל?

מאז ומתמיד (ובפרט בימים אלו) אויבינו מנסים לגזול מאיתנו את ארצנו. ולכן" כדי לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל" יש להעמיק במעלת הארץ" בקשר המיוחד הנרקם בין ישראל לארצו" בייעוד של עם ישראל שיכול להתממש רק בארץ ישראל" ארץ המצמיחה צדק.
מדוע דווקא ארץ ישראל?
כולנו יודעים כי מעלות רבות לארץ ישראל: קדושה היא מכל הארצות (כלים פ"א" מ"ו); ארץ הנבואה (כוזרי א'" צ"ה); ארץ היכולה להוציא מהכח אל הפועל את הפוטנציאל הגלום בעם ישראל (שם ב" י"ב); "אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד" (דברים י"א" י"ב; עי' תענית י'" א'; רמב"ן ויקרא י"ח" כ"ה) וכו'. אם כן" מדוע נפלו בחלקה של הארץ כל התכונות המיוחדות הללו? הרי הקב"ה שבחר בא"י יכול היה לבחור את נורווגיה או סקוטלנד ולהחיל עליהן את הקדושה" הנבואה וכו'!
ארץ ישראל נבראת תחילה
שאלה זו יכולה להיות נכונה אילו היה ה' בוחר את הארץ ממבחר הארצות שבעולם. אולם" ארץ ישראל לא נבחרה מן הארצות ונתקדשה" אלא היא תוכננה מראש על ידי הקב"ה" וכך נוצרה עם כל התכונות הרצויות על פי התוכנית האלוקית: "תנו רבנן: ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף" שנאמר (משלי ח" כו) 'עַד לֹא עָשָׂה אֶרֶץ וְחוּצוֹת'" (תענית י" א).
היצירה החומרית הראשונה
הרמח"ל כותב שהעולם נברא בתהליך הדרגתי ולא בבת אחת (מאמר הויכוח סי' קכב). תהליך הדרגתי זה הינו מעבר מרוחניות לחומריות (דרך ה' ח"ב" פ"א; נפה"ח ש"א" יא).
שאלה: מה היתה היצירה החומרית הראשונה?
תשובה: במסכת יומא (נד" ב; עי' ירושלמי יומא פ"ה ה"ג) מוכח שהייתה זאת אבן השתייה" מדוע נקראת אבן השתייה? "תנא: שממנה הושתת העולם. תנן כמאן דאמר מציון נברא העולם (ציון נבראת תחילה" וסביביה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד – רש"י)…" אם נדמיין שהיינו צופים בתהליך הבריאה בשעה שהרוחניות הלכה ונתעבתה עד שהפכה לחומריות – הדבר החומרי הראשון שהיינו רואים היה אבן השתייה שנברא יש מאין. מסביבהּ נדבקו רגבים (גושי עפר) שנוצרו יש מיש מאבן השתייה. אם כן קדושת אבן השתייה נובעת מכך שהיא "שַׁעַר הַשָּׁמָיִם" (בראשית כח" יז; עי' רמב"ן)" היא החיבור בין שתי העולמות- העולם הרוחני והחומרי והמתקרב לאבן השתייה מתקרב לעולם הרוחני.
ארץ ישראל סוף הקדושה בעולם
שאלה: אם אבן השתייה נוצרה תחילה ומסביבהּ נדבקו רגבים" מה שונה ארץ ישראל משאר הארצות? שאם כך גם ארץ ישראל נוצרה יש מיש כמו שאר הארצות!
תשובה: תשובה: הזוהר (ח"ב עמ' רכב" א-ב) מתיר את השאלה: "בשלשה אופנים נתפשטה הארץ סביב לנקודה ההיא (אבן השתייה): ההתפשטות הראשונה סביב לנקודה ההיא" כל הצחות והזכות של הארץ עומדת שם ושם הוא. והיא עומדת למעלה" על כל הארץ סביב לנקודה ההיא. ההתפשטות השניה סביב להתפשטות הראשונה" אינה כל כך צחה וזכה כמו ההתפשטות הראשונה" אבל היא דקה וצחה בצחות העפר" יותר מכל עפר אחר. ההתפשטות השלישית היא החשיכה והגסות של העפר יותר מכולן" וסביב לזו עומדים המים של ים אוקיינוס המקיף את כל העולם. נמצא" שהנקודה ההיא עומדת באמצע" וכל האופנים של התפשטות העולם הם מסביב לה. ההתפשטות הראשונה היא בית המקדש וכל ההיכלות והעזרות ההם וכל המערכה שלהם וירושלים וכל העיר מן החומה ולפנים. ההתפשטות השניה היא כל ארץ ישראל" שנתקדשה בקדושה. ההתפשטות השלישית היא כל שאר הארצות" מקום המושב של שאר עמים" וים האוקיינוס המקיף את הכל…".
לאור דברי הזוהר נמצאנו למדים כי היו שלוש התפשטויות מעגליות מסביב לאבן השתיה. המעגל הראשון הינו מתחם בית המקדש וירושלים" המעגל השני הינו ארץ ישראל ואילו המעגל השלישי הינו שאר הארצות וכו'. שני המעגלים הראשונים נמצאים בהדרגה בתוך הקדושה ואילו המעגל השלישי שהינו חוץ לארץ" כבר נמצא מחוץ לגבולות הקדושה.
נמחיש יסוד זה באמצעות דוגמא מהלכות שבת: יש בישול בכלי ראשון (ראה: שו"ע או"ח" שי"ח" י' ובמשנ"ב ס"ק עד; שש"כ פ"א סעיף נ"ב) וכן יש בישול בכלי שני (משנ"ב שם ס"ק מ"ב ואילך ושש"כ שם סעיף נ"ט. אך לפי הילקו"י שם סעיף מ"ו-מ"ז אין בישול בכלי שני" אלא רק בקלי הבישול)" אך בכלי שלישי כבר אין בישול (משנ"ב שם ס"ק מ"ה; אגר"מ או"ח ח"ד סי' עד 'בישול' אות ד' המקל גם כשהיד נכוית בכלי שלישי. אך יש חולקים: יראים עמוד השביעי סי' רע"ד אות מ"ד האוסר בכלי שלישי שהיד סולדת בו; חזו"א סי' נ"ב סוס"ק י"ט וראה: שש"כ שם סעיף ס"ג האוסר במאכלים מסוימים). – הלכך" ככל שמתרחקים ממקור החום כך המים הולכים ומתקררים ומאבדים את יכולת הבישול. והוא הדין ככל שמתרחקים ממקור הקדושה ככך הקדושה הולכת ומתעבה עד שמתפוגגת.
לא בחירה אלא יצירה
למסקנה" עלינו לשחרר את מושג הבחירה מכבליה השטחיים" הקב"ה לא בחר בארץ ישראל כשם שאדם נכנס למשרד נדל"ן ובוחר בקרקע המתאימה לצרכיו. אלא הקב"ה יצר את ארץ ישראל עם תכונותיה המיוחדות בטרם כל ארץ אחרת נבראה" שנאמר (תענית י" א): "תנו רבנן: ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף" שנאמר (משלי ח" כו) "עַד לֹא עָשָׂה אֶרֶץ וְחוּצוֹת" וארץ ישראל נוצרה מאבן השתייה ומשם שואבת את קדושתה" שנאמר (כלים פא" מ"ו): "עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות… קדש הקדשים מקודש מהם". ממילא נופלת השאלה 'מדוע נבחרה דווקא ארץ ישראל?': א) ארץ ישראל נוצרה בקדושתה. ב) משום שהיא ההתפשטות השנייה מאבן השתייה ולכן קרובה למקור הקדושה וממנה נוצרו שאר הארצות. אם כן" אבן השתייה היא תחילת הקדושה בעולם וארץ ישראל היא סוף הקדושה בעולם.
בפעם הבאה נברר אי"ה מהי המשמעות המעשית לקדושתה של ארץ ישראל?
לתגובות: [email protected]

תגיות: ארץ ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה