He

Fr

Es

Ru

En

שמירת הלשון בעת מלחמה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

חשיבות רבה יש לדיבור הנכון והראוי בעת בה נלחמים אנו כדי להכריע את מבקשי רעתנו כל פחד וייאוש" כל עצבון ומורך לב פסולים הם ואסורים" אף הציבור אינו מעוניין ואינו חפץ בדיבורים עלובים כאלו… בפרשת כהן משוח מלחמה למדים אנו כיצד צריכה התורה לדבר בעת מלחמה" בעת של מסירות נפש 'וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם: שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם" אל ירך לבבכם" אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם" כי ד' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם".
"בעתות מלחמה יש להקפיד על שמירת הלשון ושמירת הדיבורים שיהיו מתוך רוממות רוח וציפיית ישועת ד' ההולכת ונעשית עמנו" כאשר עסוקה האומה במערכה קשה מול אויביה" וחלילה לנו מדיבורים של קטנות ורפיון רוח העלולים למעט את הגדלות והרוממות של גבורת ישראל ומסירות הנפש הכלל ישראלית… נזכור כי כולנו מחנה אחד" כולנו מערכה אחת וצבא אחד. ואותה מסירות הנפש של מי שמוסר את עצמו בשדה הקרב על הרמת קרן ישראל ותקומת ישראל" צריכה ללוות אותנו פה בעיסוקנו בתורה" ובכל רגע ובכל מחשבה ותפילה… אין כאן חשבון אישי פרטי כי אם חשבון כלל ישראלי עד שמחשבה של כל יחיד ויחיד מאברי האומה משפעת ופועלת על העם כולו. כולנו במאבק אחד לקידוש שם שמים. מחשבות הקודש שלנו מכריעות הן במערכה" מכריעות הן הכרעה ממשית במחשבתם של ראשי האומה וגיבורי צבאה" (מתוך אמונת עתנו ד מח-מט ע"פ שיעור של הרב צבי ישראל טאו שליט"א).
נכון לעכשיו" מצוה גדולה לחזק את חיילי צבא הגנה לישראל הגיבורים" כשם שעשה ה' יתברך ליהושע בן נון" הלוחם הגדול בעמלק והלוחם הגדול לכיבוש הארץ באומרו: "הלוא ציוויתיך" חזק ואמץ אל תערץ ואל תיחת כי עמך ד' אלקיך בכל אשר תלך" (יהושע א ט)" כפירוש רש"י – חזק ואמץ במלחמה.
אמירה זו יש לה תוקף וחשיבות לא רק ליהושע בן נון אלא לכל חיילי צבא הגנה לישראל ומפקדיו – חזקו ואמצו" אל תערצו ואל תחתו כי עמכם ד' אלקינו.
ותתקיים בנו אמירתו הנצחית של משה רבינו "קומה ד' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך (במדבר י לה) כפירוש רש"י "משנאיך – אלו שונאי ישראל" שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם".
מהמברך את חיילינו ומנהיגינו באהבה.
חזקו ואמצו! ד' אלקי ישראל עמכם
מהמצפה לישועה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה