He

Fr

Es

Ru

En

מי ה'שליח'?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

שליחים רבים לריבונו של עולם" לגילויו בעולם ולגאולתם של ישראל. שניים מהשליחים אשר הנחו אותנו והוליכונו במדבר לאחר יציאת מצרים היו עמוד הענן ועמוד האש כנאמר בפרשה (יג כא) "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן" ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יום ולילה". וכדברי רש"י (שם כא-כב) "לנחותם הדרך על ידי שליח" ומי הוא השליח עמוד הענן" והקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו בפניהם… שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן".
וצריך להבין מה מסמלים עמוד הענן ועמוד האש כשליחים של ההנהגה האלוקית בעולמנו" ובפרט בתהליך גאולתנו" ומהי ההשלמה שכל אחד משלים את זולתו. ויותר מכך" מדוע הפסוק החותם את ספר שמות עוסק דווקא בכך כנאמר (שמות מ לח) "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" וכפירושו של הנצי"ב (שם) – שבעצם הענן והאש לא היו שני עמודים שונים אלא היו אותו עמוד כנאמר "בו"" ביום היה ענן ובלילה אש" וכלשונו "עמוד האש שהיה בלילה לא היה עניין אחר מעמוד הענן שביום" אלא אותו עמוד הענן היה בלילה באור אש". אם כן מהי משמעות הדברים?
מבאר הרב קוק (עין איה שבת א עמ' 77) – עמוד הענן מסמל את הנהגת הסתר הפנים של הקב"ה" הסתר פנים המופיע בעולמנו כקשיים" ייסורים" משברים וכו'" כענן המחשיך ומקדיר פני ארץ" ואילו עמוד האש מסמל את הנהגת הארת הפנים האלוקית המופיעה בטוב וברחמים" בהתקדמות חיובית של המציאות" כאש המאירה ומחממת ומאפשרת את החיים בעולמנו. וה'חידוש' הוא שרצון ה' ותיקון העולם צומח ומופיע דווקא משתי ההנהגות האלו יחדיו. פעמים הנהגת הארת הפנים מקדמת ובונה ומביאה את העולם לגאולתו" ופעמים להפך" דווקא הנהגת הסתר הפנים" בלבולי הדעות" הרצונות והמעשים האנושיים המייסרת" מלמדת ומעוררת מתוך הקושי והמשבר" דווקא היא המכינה את הקרקע לבניין העולם וגאולתו. וכלשונו (שם) "עמוד הענן החשיך מעט ועל ידי אותה קדרות יצאה פעולתו (החיובית)" עמוד האש האיר" וע"י הארתו יצאה פעולתו. כן בתמידות (לאורך כל ההסטוריה) ישנן פעולות היוצאות דווקא על ידי הקדרות וחשכת אור הדעת" חשכת אור הצדק ואור יראת ה' ואהבתו. מובן הדבר שאינן פעולות מותרות לעצמן (מצד הבחירה החופשית" שהיא מוטעית) כי אם מחוברות להכשיר את פעולת ההארה" והן פועלות חליפות בירידה ועליה" עליה וירידה" הכל בסדר ערוך מהמסדר העליון יתברך (בהנהגתו האלקית המופלאה והמדויקת)" אם כן" "צריך להכיר שכל ההפכים כולם" הם כולם קשורים זה לזה ופונים לתכלית האורה האמתית שהכין ה' בטובו שתתגלה בבוא עתה. על כן אין ראוי להכיר (לחשוב) כי התקופה שלפני האורה דבר אין לה עם האורה" לא כן" יחס גדול יש ביניהן והיא מכשרת את האורה לבוא דווקא על ידי חשכתה".
למדנו מכאן יסוד גדול מאוד" שהן בחיי הפרט והמשפחה" ובוודאי בחיי עמנו בארצנו ובמדינתנו" ואף בחיי האנושות והעולם כולו – כל המסעות שאנו עוברים" בין אלה המונהגים ב'עמוד ענן'" ובין אלה שב'עמוד האש'" כולם מובילים למטרה השלמה והסופית של תיקון העולם וגאולתו. וכדברי הנציב שם "בכל מסעיהם" בכל המסעות בין שהיה ברצון ה' בין שהיה בזעף" מכל מקום לא נשתנה עסקי הענן" שהיה תמיד"!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה