He

Fr

Es

Ru

En

עם ישראל" ארץ ישראל ותורת ישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. למה בארץ דווקא ולא בכלל העולם" או בשמים ובארץ? אלא "מי כעמך ישראל" – אותו "גוי אחד"" מיוחד" "גוי קדוש"" "אשר בחר בנו מכל העמים" – הוא "גוי אחד בארץ" דווקא. חז"ל מרחיבים ומדגישים מה כוונת המלה "בארץ"? – בארץ ישראל" הארץ המיוחדת. שייכות העם הזה לארץ הזאת" ושייכות הארץ ל"עם זו יצרתי לי" – היא יצירה אלוקית" התאמה. זו הארץ המצווה לאברהם אבינו: "לך לך … אל הארץ אשר אראך" ואעשך לגוי גדול". הגוי הגדול" העם הגדול" עם הסגולה הנמשך ממך" שייך לארץ שייכות היסטורית.
חז"ל מבררים בכמה מקומות שישראל הם מיוחדים ושייכים לארץ. וכן ישראל ואורייתא. תורת ישראל היא מיוחדת לארץ ולכן "אין תורה כתורת ארץ ישראל" . ב"אבות דרבי נתן" מודגש שאנשי תורה ותלמידי חכמים של ארץ ישראל הם מיוחדים. תלמיד חכם שנמצא בארץ ישראל" שם מקומו" שם יש לו מדרגה מיוחדת" ואם יצא לחוץ לארץ – פָּגַם. ואף על פי שפגם" משובח הוא מכל תלמידי החכמים שבחוץ לארץ. בגמרא כתוב שיש תלמידי חכמים גם בחוץ לארץ" אך הם לא בני מקומם" הם לא במקום. המקום של כלל ישראל" המקום של התורה" המקום של תלמידי חכמים" הוא כאן. זהו המקום הטבעי הנורמלי האידיאלי.
כל אחד מאיתנו הוא חלק מכלל ישראל. כלל ישראל" כלל התורה" כלל תלמידי החכמים – שייכים לארץ ישראל" ומתוך כך לכל אדם מישראל" לכל אישיות ייחודית מישראל" יש שייכות לארץ. המקום הנורמלי" הטבעי הוא כאן. אדם מישראל צריך לדעת שטבעיותו" נורמליותו" אמיתיותו" הם כאן באווירא דארץ ישראל" מקום הקדושה. לכן אי אפשר שיהיה אדם מישראל שלם לעצמו" שלם עם עצמו" נאמן לעצמו" נאמן לטבעיותו" נורמלי בחוץ לארץ כמו בארץ ישראל .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון