He

Fr

Es

Ru

En

הרה"ג ר' שמואל בורנשטיין -האדמו"ר מסוכטשוב ובעל "שם משמואל"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ארץ הוא לשון רצון וארץ ישראל הוא דוגמת הרצון של ישראל שהוא אביהן שבשמים…והוא ההפרש בין ארץ ישראל וחוץ לארץ" שבארץ ישראל העבודה באהבה ודבקות" ובחוץ לארץ – העבודה בסור מרע" רוגז על עצמו וביטוש כוחות נפשו להכניעם לקדושה על כרחם שלא בטובתם" ועל כן תלמידי חכמים שבארץ ישראל" שסדר עבודתם הוא באהבה ודבקות – היה מושך שכל סדר הנהגתם עם זולתם והדיבור עמם היה הכל באהבה ונוחים זה לזה. אבל תלמידי חכמים שבבבל שכל סדר עבודתם בסור מרע וביטוש כוחות נפשו ורוגז על עצמו – היה מושך נמי את כל סדר הנהגתם ודיבורם עם זולתם בלשון עז וחימה ומקשין זה לזה בהלכה" ( פירושו עה"ת" וישלח)
הרב שמואל בורנשטיין " הידוע בכינויו "שם משמואל" ע"ש חיבורו הנפלא" נולד בשנת ה'תרט"ז בעיירה קוצק" בן יחיד לאביו הרה"ג אברהם בורנשטיין" בעל ה"אבני נזר"" ולאמו שהיתה בתו של האדמו"ר ר' מנחם מנדל מקוצק.
שמואל הקטן ניכר מינקותו בכישרונותיו הברוכים ובזיכרונו המופלא. מסופר כי פעם היה חולה מאוד" ואביו בעל ה"אבני נזר" לקח אותו אל חמיו האדמו"ר מקוצק כדי שיתפלל לישועתו. האב פנה אל האדמו"ר וביקש ממנו להעתיר בתפילה לרפואת הילד הקטן" באמרו כי העולם אומר שילד זה עילוי הוא. נענה הסב בזלזול מופגן ואמר: "הוא- עילוי?! הוא צריך לעבור עוד דרך ארוכה כדי שיהיה ראוי לשם עילוי". האב ההמום פנה מאוכזב לדרכו" ורק לאחר שהילד שב לאיתנו הסביר לו האדמו"ר את תגובתו. "מי שכבר השלים את תפקידו והגיע להיות עילוי – אין מקומו בזה העולם. עולם הזה הוא מקום להתקדמות" ומיועד למי שטרם זכה להשלים עצמו".
ואכן" שמואל הקטן התקדם וגדל והיה לעילוי עצום. יחד עם אביו ה"אבני נזר" הרביץ תורה בישיבה בסוכטשוב" ובמצוות אביו שהיה תומך נלהב בישוב ארץ ישראל – ביקר ה"שם משמואל" בארץ כדי לרכוש בה קרקע כנחלה – אך הדבר לא צלח עקב איסור השלטונות העותמאנים למכור קרקע לאזרחי מדינות אויב. לאחר פטירת אביו בשנת ה'תר"ע" קיבל ר' שמואל על עצמו את כהונת האדמו"ר וראש הישיבה בסוכטשוב" עד לפטירתו.
כל ימיו השתוקק האדמו"ר ר' שמואל לראות בשוב ה' ציון" והצטער עד מאוד בצערן של ישראל. וכך כתב על הנהגת ה' בגלות: "ונראה שזוהי מידה הנהוגה לדורות" שהשי"ת משתף את כבודו בצערן של ישראל" וכן כל הגלויות שבאו לעונש" אף שהיה יכול להעניש את ישראל ביסורין מיסורין שונים… אעפ"כ בחר השי"ת להעניש את ישראל ע"י הגלויות שיהיה חילול ה' בדבר" והטעם- כדי שתהיה ישועת ישראל מוכרחת. והמסתכל בכל תולדות הימים של ימי הגלויות ימצא אשר בכל עת שישראל זכותם קטנה מהכיל- נתהוו תמיד מאורעות אשר הגויים מחרפים ומגדפים את ה' ותורתו" ועל ידי זה בהכרח נשתכך הקטרוג ונהפך הדין על הגויים" וכמו שראינו בימינו אלה" (שם משמואל" שמות ה'תר"פ)
לאחר הצהרת בלפור" שמח האדמו"ר ר' שמואל שמחה עצומה ואמר: "עתה שנתקיים בנו הכתוב 'קול דודי דופק'" ונתן בלב ממלכות הארץ לבחור לנו את ארצנו הקדושה… מוטל עלינו להתעורר גם כן ולהכין את לבבנו אליו יתברך שמו" ולעשות גם אנחנו כפי יכולתנו בחומר וברוח" והגיעה העת לגשת אל המלאכה להרבות הישוב בארצנו הקדושה" ("אביר הרועים"" ספר תולדות ה"אבני נזר")
לימים עלה לארץ הקודש בנו של ה"שם משמואל"" ר' חנוך הניך" והתיישב עם משפחתו בירושלים. הוא שימש כאדמו"ר חסידות סוכטשוב לאחר פטירת אחיו ר' דוד ומביתו יצאו פעולות רבות לחיזוק הישוב היהודי בחומר וברוח" ואף פעולות שונות של ארגון "ההגנה".
ביום כ"ד טבת ה'תרפ"ו" היום לפני 87 שנים" נסתלק ה"שם משמואל" לבית עולמו" הוא הותיר אחריו צאצאים רבים שהמשיכו את דרכו המיוחדת בתורה" בעבודת ה' ובחסידות.
הרה"ג שמואל בורנשטיין" האדמו"ר מסוכטשוב" בעל ה"שם משמואל". זכותו תגן עלינו" אמן.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת – הרב אשר בוחבוט
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x