שאלה: האם שום שנחתך בסכין בשרי ונכתש הופך את הכותש לבשרי?

תשובה: ידוע הדבר שדבר חריף נותן טעם ובוודאי במקום שיש דוחקא דסכינא. ועיין בחכמת אדם סי' מט' שכתב בכעין נידון שאלתך שגם הכלי שבו כותשים את השום נהפך לבשרי. אמנם יש פוסקים שהקלו בדבר  עיין שו"ת מהרש"ג סי' צו ס"ק ג' שהקל. ולכן למי שחפץ להקל יש על מי לסמוך. והמחמיר תבוא עליו הברכה.