לקיחת המזוזות בעת מעבר דירה

נשאלתי על ידי אדם שעובר דירה, האם הוא רשאי לקחת את המזוזות שלו עימו, שכן הם מאוד חשובות ויקרות עבורו, כיוון שקיבלם מסבו לחתונתו. מקור הדין במסכת בבא מציעא (קב, א): "תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו – על השוכר לעשות לו מזוזה, וכשהוא יוצא – לא יטלנה בידו ויוצא. ומנכרי – נוטלה בידו ויוצא. ומעשה […]

רץ לקידוש לבנה והתנגש באדם שבידו בקבוק יין

במוצאי תשעה באב התקיים מעמד גדול של אמירת קידוש לבנה. כידוע, על אף דעת הרמ"א (אורח-חיים תכו, ב) שאין לקדש במוצאי תשעה באב, נהגו ברוב הקהילות הקדושות לומר את ברכת הלבנה בלילה זה, כפי שהובא במשנה-ברורה (יא), אולם יש לטעום ולהסיר את נעלי התענית קודם קידוש הלבנה. בעקבות זאת נוהגים בשכונתנו לומר את ברכת הלבנה […]

עד לקידושין המשחק שש בש

האם המשחק שש בש יכול להיות עד בקידושין? המשנה במסכת סנהדרין (כד, ב) אומרת כי המשחק בקוביה פסול לעדות, כאשר אין לו אומנות אחרת. ומצינו שנחלקו האמוראים בגמרא בטעם הפסול. לדעת רמי בר חמא נחלקו בטעם ת"ק ורבי יהודה: לת"ק משום שיש בזה אסמכתא ואסמכתא לא קניא – כעין גזל, ואילו לדעת ר"י הסיבה היא […]

הקלטת שיעור ללא רשות

באחד המוסדות החשובים בארץ תכננו לתלמידים סיור לבית המשפט העליון. כהכנה לסיור נתבקשתי להעביר שיעור על מערכת המשפט לאור עמדתה של תורתנו הקדושה ותפיסת חז"ל. כמו כן נתבקשתי לתת דגש על ברכת השבת המשפט שבתפילת שמונה עשרה, שיסודה בדברי ישעיה (א, כו): "ואשיבה שֹפטיך כבראשֹנה". בפתיחת השיעור ביקשתי בכל לשון שלא יקליטו את דברי (ומי […]

להתנשא מעל האכזבות

כצפוי, הפסקת האש הגיעה. כצפוי, המערכה לא הסתיימה עד תומה. עדיין יש רשע בעזה; עדיין יש רשע בתוכנו. כצפוי, ישנה תחושת אכזבה. בפרשת השבוע, פרשת נשא, אנו לומדים כיצד להתנשא ולהתרומם מעל האכזבות. נשיאי ישראל מביאים בפרשה קורבנות למשכן ב'עגלות צב' (עגלות מכוסות בכיסוי כדוגמת שיריון של צב). המקובלים מסבירים ש'עגלה' היא מלשון המילה 'מעגל'. […]