כוח מעשיו הגיד לעמו

רש"י פותח את פירושו על התורה בהביאו את המדרש: "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם'" שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל" ומה טעם פתח ב'בראשית'? משום 'כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' (תהילים קיא ו)" שאם יאמרו אומות העולם לישראל" ליסטים אתם שכבשתם את ארץ כנען" הם אומרים להם: כל […]