Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שאלה בעניין הנחת תפילין על גבי שעון – הרב אלחנן פרינץ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נשאלתי על ידי תלמיד האם מותר לו לכרוך את רצועות התפילין של יד מעל גבי השעון או שמא יש בכך חציצה ואין לכרוך מעל גבי השעון?

המשנה במסכת מגילה (כד, ב) אומרת לגבי הנחת התפילין: “… ונתנה על בית אונקלי שלו – הרי זה דרך חיצוניים”. הרא”ש בתשובותיו (כלל ג, ד) כתב שחציצה בתפילין פוסלת, ודייק זאת מהכתוב: “והיה לאות על ידך”, כלומר: שלא יהא על ידך דבר חוצץ.

הרמב”ם לא הזכיר כלל את עניין החציצה, וכתב על כך דבר-המלך (ד, תפילין ד, ג) שיתכן שהרמב”ם פוסק כרב אשי במסכת מנחות (לז, ב) אשר מפרש את הפסוק “והיה לאות על ידך”, שהתורה לומדת מכאן רק את מקום הנחת התפילין ואינו דורש לעניין חציצה. ועיין בטור שכתב דין חציצה רק לגבי תפילין של יד.

בשו”ת הרשב”א (תתכז) פסק במפורש להתיר להניח הרצועות על גבי דבר (כשעון וכדו’), וזו לשונו: “ולעניין רצועה של יד מסתברא שמותר לכרכה על הבגד, ולא אמרו שצריך שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הבשר, אלא על הקציצה שדינה כתפילין”, וכן פסק הרמ”א (כז, ד) שברצועות אין להקפיד משום חציצה, וכתב המשנה-ברורה (כז, טז) שאין להקל בחציצת הרצועות אלא במקום הכריכות.

הט”ז והמגן-אברהם תמהו כיצד נפסק דין זה ברמ”א, והרי המעיין בדברי הרשב”א יראה כי בסוף תשובתו הוא כתב שלכתחילה יש להימנע מדבר חוצץ? על כן מתרץ המגן-אברהם, שהרשב”א אסר דווקא בבגד חוצץ שהוא דבר גדול מה שאין כן בדברים קטנים שחוצצים.

על כן הכריעו פוסקים רבים שיש להקל ולומר שאין בכריכות על גבי שעון חציצה, וכן פסקו בשו”ת
יד-אליהו מלובלין (ג), שו”ת נטעי-נאמנים (ו), שו”ת יביע-אומר (ב, ב), שו”ת יחוה-דעת (ג, ב) ושו”ת מים-ההלכה (א, ט).

בילקוט-יוסף (כז, יא) פסק: “תפילין של יד מותר להניחם גם מבלי להסיר את השעון יד מעליו, שאין ברצועות דין חציצה לאחר שכרך שבע הכריכות על זרועו והמחמיר תבוא עליו ברכה”.

אולם עיין בשו”ת תשובות-והנהגות (ב, כו) שביאר שהשבע כריכות הינם הידור מדברי קבלה ולא
חיוב מדינא, וידוע שדעת הגר”א להחמיר גם בכריכות וכן דעת שולחן-ערוך הרב.

על כן טוב להסיר את השעון ולא לכרוך על גבי השעון (שו”ת דובב-מישרים ב, לז; שו”ת חשב-האפוד א, כא), אך במקום שיש רטיה ודאי שאין צריך להסירה. וכתב לי הגר”א גרינבלט “ומה שאחד אמר אם השעון הוא
ברצועת עור – מותר, כי זה מין במינו ואינו חוצץ, נראה דזה לא כך והשעון לבד לא עשוי מעור, ולכתחילה טוב להקפיד בזה”.

העולה לדינא, שטוב וראוי למי שיכול להסיר את השעון – שיסירו, אולם אין זה מעכב ועל כן אם חושש ששעונו יגנב וכדו’ ניתן להקל.

 

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x